Điều khoản sử dụng website


Chào mừng đến với website của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục duyệt và sử dụng trang web này, có nghĩa là bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây, cùng với chính sách bảo mật của chúng tôi điều chỉnh mối quan hệ của Dịch thuật Online với bạn liên quan đến trang web này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Từ ngữ 'Dịch thuật Online' hoặc 'chúng tôi' đề cập đến chủ sở hữu của trang web có văn phòng đăng ký tại [P221-C3 TT Kim Liên, 31 Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội]. Từ ngữ 'bạn' đề cập đến người dùng hoặc người xem trang web của chúng tôi.

Việc sử dụng trang web này tuân theo các điều khoản sử dụng sau đây:
·      Nội dung của các trang của trang web này chỉ dành cho thông tin và sử dụng chung. Nó có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
·      Trang web này sử dụng cookie để theo dõi các tùy chọn duyệt web. Nếu bạn cho phép sử dụng cookie, thông tin cá nhân sau đây có thể được chúng tôi lưu trữ để sử dụng bởi bên thứ ba.
·      Việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào trên trang web này phải được sự cho phép của Dịch thuật Online.
·      Trang web này chứa tài liệu được sở hữu hoặc cấp phép cho chúng tôi. Tài liệu này bao gồm, nhưng không giới hạn, các bài viết, bố cục, giao diện, hình ảnh, hình thức và đồ họa. Việc sao chép bị cấm.
·      Tất cả các nhãn hiệu thương mại trong trang web này là tài sản của Dịch thuật Online.
·      Việc sử dụng trái phép trang web này có thể dẫn đến yêu cầu bồi thường thiệt hại và/hoặc là hành vi phạm tội hình sự.
·      Theo thời gian, trang web này cũng có thể bao gồm các liên kết đến các trang web khác. Các liên kết này được cung cấp để thuận tiện cho bạn để cung cấp thêm thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web được liên kết.
·      Việc bạn sử dụng trang web này và mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng trang web đó phải tuân theo luật pháp của Việt Nam.