Điều khoản kinh doanh


DỊCH THUẬT ONLINE - CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT ĐA NGỮ VIỆT NAM
Điều khoản và điều kiện kinh doanh hợp tác 2018

1. Định nghĩa
Trong các điều kiện này, các thuật ngữ dưới đây sẽ có ý nghĩa như sau:
"Công ty" có nghĩa là Công ty TNHH Dịch thuật Đa ngữ Việt Nam có trụ sở chính tại Số 15, Ngõ 6, Phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội, Việt Nam và có số đăng ký kinh doanh là 0105421076 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 25 tháng 07 năm 2011.
"Khách hàng" nghĩa là bên hướng dẫn Công ty cung cấp Dịch vụ.
"Hợp đồng" là bất kỳ hợp đồng nào giữa Công ty và Khách hàng về việc cung cấp Dịch vụ theo các điều kiện này và Tuyên bố dịch vụ.
“Giải ngân” là chi phí hợp lý của Công ty, hoặc những người được Công ty thuê hoặc tham gia liên quan đến Dịch vụ về dịch thuật và chi phí của bất kỳ tài liệu nào và chi phí dịch vụ hợp lý và được mua đúng cách bởi Công ty từ các bên thứ ba trong việc cung cấp Dịch vụ.
"Phí" có nghĩa là các khoản phí được quy định trong Bảng báo giá của Công ty (có thể thay đổi) được tính theo thỏa thuận giữa Công ty và Khách hàng trong Tuyên bố Dịch vụ.
“Đơn đặt hàng” nghĩa là yêu cầu Dịch vụ của Khách hàng được nêu trong Tuyên bố Dịch vụ.
"Dịch vụ" nghĩa là cung cấp dịch thuật, hiệu đính, chỉnh sửa, phiên dịch hoặc các dịch vụ khác theo thỏa thuận giữa Công ty và Khách hàng và được nêu trong Tuyên bố Dịch vụ.
“Tuyên bố dịch vụ” nghĩa là báo giá và/hoặc tài liệu theo quy định của Công ty trong thời gian dưới hình thức như Công ty có thể quyết định, đưa ra các Dịch vụ được cung cấp.
"Bảng tiến độ" là tài liệu do Công ty cung cấp chứa hồ sơ và tài liệu tham khảo hàng giờ liên quan đến Dịch vụ được cung cấp cho Khách hàng và được Khách hàng phê chuẩn khi có cá nhân cung cấp Dịch vụ và được sử dụng làm tham chiếu ràng buộc cho tính toán của tổng số tiền phải trả dựa trên Phí.

2. Thực hiện hợp đồng
2.1 Tất cả nhân viên của Công ty hỗ trợ trong việc cung cấp Dịch vụ theo Hợp đồng trong mọi trường hợp đều cố gắng đưa ra sự trung thực về giao tiếp ban đầu mà không cần bổ sung hoặc bỏ sót có chủ ý nào (trừ trường hợp cần giải thích thêm) sự khác biệt về văn hóa để giải quyết sự mơ hồ hoặc nhiều sắc thái của ý nghĩa) và chịu trách nhiệm về tính toàn vẹn của công việc theo Quy tắc ứng xử chuyên nghiệp và các điều khoản và điều kiện này cũng như Điều khoản và điều kiện của Nhà cung cấp mà Công ty tuân thủ.
2.2 Nếu việc thực hiện Hợp đồng hoặc bất kỳ nghĩa vụ nào trong Hợp đồng đó bị ngăn chặn, hạn chế hoặc can thiệp bởi lý do vượt quá sự kiểm soát hợp lý của Công ty (bao gồm cả lỗi hệ thống máy tính), Công ty sẽ gửi thông báo kịp thời cho Khách hàng và sẽ được miễn trừ hiệu quả trong phạm vi phòng ngừa, hạn chế hoặc can thiệp, nhưng Công ty sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để tránh hoặc loại bỏ nguyên nhân không thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện theo Hợp đồng với công văn tối đa bất cứ khi nào các nguyên nhân đó bị loại bỏ hoặc giảm bớt.
2.3 Khách hàng sẽ không yêu cầu Công ty dịch bất kỳ vấn đề nào, theo ý kiến ​​của Công ty, là hoặc có thể là bản chất bất hợp pháp hoặc phỉ báng. Khách hàng sẽ bồi thường cho Công ty về mọi khiếu nại, tố tụng, chi phí và chi phí phát sinh từ bất kỳ vấn đề bất hợp pháp hoặc phỉ báng nào được in thay mặt cho Khách hàng.
2.4 Công ty có quyền chấm dứt các Dịch vụ của mình khi có nghi ngờ hợp lý rằng Khách hàng đang thực hiện các hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lận hoặc nơi Khách hàng không cung cấp bằng chứng thỏa đáng về việc tuân thủ luật và quy định về chống rửa tiền hoặc bất kỳ quy định pháp lý có liên quan nào khác khi được Công ty yêu cầu một cách hợp lý.

3. Phong cách dịch thuật
3.1 Khách hàng phải thông báo cho Công ty về bất kỳ mục đích sử dụng cụ thể nào của bản dịch. Khi mục đích của bản dịch không được tiết lộ cho Công ty, Công ty sẽ tiến hành thực hiện bản dịch như thông tin thể hiện và sự hiểu biết của người dịch. Trong trường hợp Khách hàng muốn sử dụng bản dịch cho một mục đích khác với mục đích ban đầu được cung cấp, Khách hàng sẽ phải nhận được xác nhận từ Công ty rằng bản dịch phù hợp với mục đích mới dự định.
3.2 Trong khi Công ty sẽ cố gắng tạo bản dịch chính xác và thành ngữ của văn bản gốc của Khách hàng, Khách hàng chấp nhận bản dịch có thể đọc khác với văn bản gốc và Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào kể cả việc bị cáo buộc là thiếu phong cách quảng cáo hoặc tác động bán hàng.
3.3 Nếu Khách hàng không lựa chọn dịch vụ hiệu đính soát lỗi, Khách hàng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch.

4. Bàn giao tài liệu dịch
4.1 Bất kỳ ngày giờ nào được Công ty chỉ định cung cấp Dịch vụ được nêu trong Tuyên bố Dịch vụ được dự định là ước tính và thời gian giao hàng sẽ không được thực hiện theo bản chất của thông báo. Nếu không có ngày nào được chỉ định, việc thực hiện và hoàn thành bản dịch sẽ trong một khoảng thời gian hợp lý.
4.2 Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Dịch vụ được cung cấp cho Khách hàng của Công ty sẽ được Khách hàng gửi bằng văn bản trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi cung cấp Dịch vụ. Khách hàng phải cung cấp đầy đủ chi tiết đơn khiếu nại với các ví dụ cụ thể về chất lượng hoặc bất kỳ mối quan tâm nào khác để Công ty có thể tiến hành xem xét kỹ lưỡng các Dịch vụ được cung cấp. Khi khiếu nại được nêu ra trong khoảng thời gian này, Công ty sẽ có cơ hội mang Dịch vụ đến tiêu chuẩn bắt buộc nếu thích hợp. Công ty sẽ trả lời ngay lập tức, nhưng không muộn hơn 1 ngày làm việc, cho Khách hàng khi nhận được khiếu nại và cung cấp cho Khách hàng về thời gian và các hành động khác cần thực hiện để giải quyết khiếu nại.

5. Dịch vụ lấy nhanh, lấy gấp
Một khoản thanh toán bổ sung đối với các bản dịch lấy gấp, lấy nhanh có thể được tính như được nêu trong Bản Tuyên Bố Dịch Vụ. Tuy nhiên, do thực tế là yêu cầu khẩn cấp như vậy có thể ảnh hưởng đến thời gian cần thiết để kiểm tra và chỉnh sửa bản dịch, Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ công việc nào được gửi trên cơ sở lấy khẩn cấp.

6. Thanh toán phí
6.1 Ước tính Phí sẽ được tính theo Bảng báo giá và Bảng thời gian tiến độ (nếu thích hợp) và được nêu trong Tuyên bố dịch vụ.
6.2 Công ty có thể yêu cầu Khách hàng thanh toán Phí hoặc mức phí trước.
6.3 Công ty cũng có thể yêu cầu thanh toán tạm ứng trên tài khoản giải ngân.
6.4 Một khoản phí bổ sung sẽ được Công ty và Khách hàng đồng ý trước để cung cấp Dịch vụ (bao gồm cả thời gian đi lại) vào bất kỳ ngày nào trong khoảng thời gian từ 7 giờ tối đến 9 giờ sáng, và bất cứ lúc nào vào các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ .
6.5 Tất cả các hợp đồng dịch vụ thông dịch/phiên dịch phải chịu một khoản phí tối thiểu cộng với chi phí đi lại và thời gian chờ đợi và chi phí đi lại như đã nêu trong Bảng báo giá. Trong trường hợp Hợp đồng dịch vụ dịch thuật nơi di chuyển giữa nơi cư trú bình thường của người cung cấp Dịch vụ và địa điểm cung cấp Dịch vụ không thể hoàn thành hợp lý trong cùng ngày hoặc ngày khi Dịch vụ được ký hợp đồng được cung cấp thời gian đi lại được trả theo cùng mức với thời gian làm việc theo Bảng báo giá.
6.6 Tất cả các Hợp đồng khác phải chịu mức phí tối thiểu như được nêu trong Bảng báo giá và Khách hàng sẽ thanh toán chi phí phát sinh từ Hợp đồng trừ khi các tài liệu được gửi qua fax, email hoặc bưu điện thông thường trong lãnh thổ Việt Nam.
6.7 Một khoản phí bổ sung từ 20 - 40% cộng VAT sẽ được cộng vào phí dịch thuật thông thường được quy định trong Bảng báo giá cho Dịch vụ được cung cấp trong vòng 48 giờ kể từ khi được hướng dẫn.
6.8 Trường hợp Hợp đồng dịch thuật liên quan đến các văn bản dài, Công ty có thể yêu cầu thanh toán ban đầu từ Khách hàng, theo sau là các khoản thanh toán định kỳ theo các điều khoản được thỏa thuận giữa các bên và được nêu trong Tuyên bố dịch vụ. Trường hợp Công ty yêu cầu thanh toán tạm thời hoặc định kỳ nhưng không phải do Khách hàng thực hiện, Công ty sẽ có quyền giữ lại các tài liệu của Khách hàng và tạm ngừng cung cấp Dịch vụ cho đến khi thanh toán chưa thanh toán được thực hiện.
6.9 Đối với các ngôn ngữ và dịch vụ không được trích dẫn trong Bảng báo giá, các khoản phí sẽ được thỏa thuận giữa Công ty và Khách hàng và được xác nhận trong Tuyên bố dịch vụ.
6.10 Khách hàng sẽ được Công ty lập hóa đơn cho các khoản phí. Hóa đơn sẽ được Khách hàng thanh toán ngay khi nhận hóa đơn. Điều này áp dụng cho tất cả hóa đơn tạm thời, cuối cùng và các hóa đơn khác.
6.10 Khách hàng không được quyền thực hiện bất kỳ khoản khấu trừ nào hoặc giữ lại khoản thanh toán vì bất kỳ lý do gì.
6.11 Khách hàng sẽ thanh toán bằng séc, chuyển khoản ngân hàng hoặc tiền mặt theo đơn vị tiền tệ được nêu trong báo giá. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí ngân hàng và/hoặc bất kỳ khoản phí bổ sung nào khác.
6.12 Tất cả các ước tính Phí và lệ phí khác được đưa ra trên cơ sở các khoản phí và Giải ngân của Công ty tại ngày phát hành Báo cáo Dịch vụ và có thể thay đổi.
6.13 Thời gian thanh toán sẽ là mấu chốt quan trọng.

7. Chấm dứt hợp đồng
7.1 Hợp đồng biên dịch
Nếu Khách hàng chấm dứt hoặc giảm phạm vi Hợp đồng sau khi xác nhận bằng văn bản cho Tuyên bố Dịch vụ đã nhận hoặc việc thực hiện Hợp đồng đó không đảm bảo bởi hành động hoặc thiếu sót của Khách hàng mà Khách hàng sẽ phải thanh toán Phí đầy đủ.
7.2 Hợp đồng phiên dịch
Trong trường hợp Hợp đồng dịch vụ phiên dịch bị hủy bỏ bất kỳ lúc nào sau ngày ký Hợp đồng, Khách hàng phải chịu trách nhiệm thanh toán phí chấm dứt theo chi tiết sau:
(a) hủy bỏ trong vòng 7 ngày trước ngày bắt đầu thực hiện cung cấp Dịch vụ: thanh toán 100% Phí.
(b) hủy bỏ từ 7 đến 14 ngày trước ngày bắt đầu thực hiện cung cấp Dịch vụ: thanh toán 75% Phí.
(c) hủy bỏ hơn 14 ngày trước ngày bắt đầu thực hiện cung cấp Dịch vụ: thanh toán 50% Phí.
7.3 Công ty sẽ thông báo cho Khách hàng ngay tình thực tế hợp lý trong mọi trường hợp có khả năng làm tổn hại đến khả năng cung cấp Dịch vụ của Công ty và Công ty sẽ hỗ trợ Khách hàng đến mức hợp lý để xác định giải pháp thay thế.
7.4 Nếu một trong hai bên vi phạm nghiêm trọng bất kỳ điều khoản nào được nêu trong các điều kiện này, bị mất khả năng thanh toán, có người được chỉ định hoặc bị bắt buộc hoặc tự nguyện bị thương, bên kia sẽ được thông báo về việc hủy bỏ ngay lập tức Hợp đồng và tất cả các khoản phí sẽ phải thanh toán ngay lập tức.

8. Bảo mật thông tin
8.1 Công ty và Khách hàng phải đảm bảo rằng tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý được thực hiện để đảm bảo rằng nội dung của tất cả các dữ liệu được giữ bí mật.
8.2 Khách hàng phải thông báo cho Công ty nếu dữ liệu yêu cầu chuyển phải được phân loại là Bị hạn chế và do đó phải tuân theo quy trình lưu trữ và chuyển dữ liệu bị hạn chế như được quy định trong Chính sách xử lý và phân loại thông tin của Công ty.
8.3 Công ty sẽ không được, trước hoặc sau khi cung cấp Dịch vụ, tiết lộ bất kỳ thông tin nào không thuộc phạm vi công cộng và kiến ​​thức của mình thông qua việc cung cấp Dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào không liên quan (trừ khi luật pháp yêu cầu).
8.4 Nếu tư vấn cho bên thứ ba về các truy vấn thuật ngữ cụ thể trong quá trình cung cấp Dịch vụ, Công ty sẽ thực hiện theo quyết định của mình trong việc tiết lộ bất kỳ thông tin nào có trong tài liệu của Khách hàng.
8.5 Công ty sẽ chịu trách nhiệm về việc bảo quản an toàn và xử lý an toàn tài liệu của Khách hàng và sao chép bản dịch, và nếu được yêu cầu phải thu xếp bảo hiểm các tài liệu quá cảnh theo chi phí của Khách hàng.
8.6 Khách hàng chấp nhận rằng mọi dữ liệu được cung cấp cho Công ty sẽ được xử lý cho mục đích dịch thuật hoặc bất kỳ dịch vụ ngôn ngữ nào khác mà Khách hàng đã ký hợp đồng với Công ty để thực hiện, nghiên cứu liên quan đến các dịch vụ ngôn ngữ và quản lý dự án liên quan đến các dịch vụ ngôn ngữ đó. Dữ liệu sẽ được truy cập bởi các nhân viên của Công ty và các đại lý và Nhà thầu độc lập cung cấp các dịch vụ ngôn ngữ cho Công ty.
8.7 Công ty sẽ lưu giữ hồ sơ Khách hàng tối đa là 3 năm. Bản ghi của khách hàng đề cập đến tài liệu dự án cụ thể và các đường dẫn email chứa hướng dẫn dự án, các thay đổi về phạm vi hoặc bất kỳ thông tin dự án nào khác. Tất cả các đường dẫn email không thích hợp sẽ được giữ lại tối đa là 1 năm.

9. Quyền sở hữu trí tuệ
9.1 Khách hàng tự chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả luật bản quyền hoặc bất kỳ luật sở hữu trí tuệ có liên quan nào khác tại bất kỳ hoặc tất cả các quốc gia trên thế giới. Khách hàng đồng ý không giữ Công ty chịu trách nhiệm về bản quyền hoặc bất kỳ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nào khác thông qua việc sử dụng Dịch vụ của Công ty hoặc việc sử dụng bất kỳ tài liệu có bản quyền hoặc được bảo vệ nào khác. Tất cả các tài liệu và bản quyền, bí quyết và bí mật thương mại đã được dịch và / hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác sẽ vẫn là tài sản (nhưng không phải là rủi ro) của Công ty cho đến khi Công ty được thanh toán đầy đủ cho các Dịch vụ được cung cấp.
9.2 Trong trường hợp bản quyền hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác tồn tại trong văn bản được dịch, thì người ta cho rằng Khách hàng đã có được tất cả sự đồng ý cần thiết để có các bản dịch đó. Khách hàng sẽ bồi thường cho Công ty về mọi khiếu nại, tố tụng, chi phí và chi phí phát sinh từ bất kỳ hành vi xâm phạm quyền tác giả, bằng sáng chế, quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền của bên thứ ba khác. Cho đến khi khoản thanh toán cho Dịch vụ được cung cấp được nhận, Công ty ngầm cấp phép cho Khách hàng quyền sao chép và xuất bản văn bản đã dịch hoặc bất kỳ nội dung phân phối nào khác phát sinh từ Dịch vụ được cung cấp.

10. Trường hợp bất khả kháng
10.1  Khái niệm bất khả kháng được hai bên thống nhất hiểu là các sự kiện khách quan xảy ra vượt quá tầm kiểm soát của hai bên mà có khả năng ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng, các bên không lường trước được như chiến tranh, bạo động, thiên tai v,v… và không thể khắc phục được..
10.2 Khi xảy ra tình trạng bất khả kháng, các bên phải chủ động thông báo cho nhau ngay khi xảy ra sự kiện và cam kết thực hiện tất cả các nỗ lực hợp lý để phòng tránh hoặc hạn chế đến mức tối đa ảnh hưởng của trường hợp bất khả kháng.
10.3 Nếu trường hợp bất khả kháng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc vi phạm hợp đồng, bên vi phạm không phải chịu phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại nhưng buộc phải thực hiện hợp đồng ngay sau khi xảy ra tình trạng bất khả kháng.